Tüzük

BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ

 

Derneğin Adı

Madde 1

Derneğin adı “Diplomasi Araştırmaları Derneği”dir. Derneğin adının kısaltması baş harflerini içerecek şekilde “DARD” olarak kabul edilmiştir. Diplomasi Araştırmaları Derneği bu Tüzükte “Dernek” olarak anılacaktır.

 

Derneğin Adresi

Madde 2

Derneğin merkezi Bursa’dadır. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

 

Derneğin Amaçları

Madde 3 (1) Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedef ve ilkeler doğrultusunda Dernek;

(a) Diplomasi ve diplomasi tarihi konularında araştırmalar yapabilir,

(b) Diplomasi tarihi çalışanlarını bir araya getirebilir ve bu alanda çalışma yürütenlerin birbirlerinden haberdar olmalarını sağlayabilir,

(c) Diplomasi alanında çalışma yürütenleri destekleyici faaliyetlerde bulunabilir,

(ç) Diplomasi alanında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla alana ilişkin kongre, sempozyum, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenleyebilir ve ücretli/ücretsiz kurslar tertip edebilir,

(d) Yurtiçi ve yurtdışında Derneğin çalışma alanına giren kişi, kurum, dernek, vakıf ve platformlarla diyalog kurabilir,

(e) Eğitim programları düzenleyebilir, projeler üretebilir, lisansüstü düzeyde çalışmalar yürütülmesini teşvik edebilir,

(f) Türkiye’de ve uluslararası alanda diplomasi alanında yapılan çalışmaları tanıtıcı faaliyetlerde bulunabilir,

(g) Derneğin çalışma alanına ilişkin kitap, dergi, rapor, broşür yayınlayabilir,

(ğ) Radyo, televizyon, gazete ve internet yoluyla yapılan programlara görüş bildirebilir,

(h) Kuracağı vakıflar, işletmeler veya şirketler vasıtasıyla, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına dayalı, üniversite, lise, ortaöğretim ve okul öncesi eğitim ve öğretim kurumları kurabilir,

(ı) Sosyal ve eğitim-öğretim amaçlı vakıflar kurabilir veya bu amaçla kurulmuş vakıflara katkıda bulunabilir,

(i) Mevzuatın öngördüğü esas ve usuller dâhilinde yurtiçinden veya yurtdışından bağış kabul edebilir,

(j) Gençlik kulüpleri kurabilir,

(k) Alanda çalışanlar arasında iletişimi artırmak ve derneğe gelir sağlamak amacıyla mevzuatta izin verilen diğer faaliyetleri gerçekleştirebilir,

(l) Diplomasi alanında araştırma yürütenlere yönelik burslar verilmesini sağlayabilir,

(m) Belirtilen amaçlara uygun olarak diğer faaliyetlerde bulunabilir.

(2) Derneğin faaliyet alanı diplomasi alanında araştırmalar yapmak olup yukarıda bahsedilen amaçları gerçekleştirmek için faaliyet gösterir.

 

İKİNCİ BÖLÜM: DERNEĞE ÜYELİK

 

Üyelik

Madde 4 (1) Diplomasi ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren akademisyen, yazar, bürokrat, diplomat, araştırmacı ve medya mensubu olarak görev yapan, fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan herkes derneğe üye olma hakkına sahiptir. Üyeliğe kabulde sayısal sınırlama yoktur.

(2) Üyelik, en az iki (2) Yönetim Kurulu üyesinin teklifi ve Yönetim Kurulu’nun salt çoğunluğunun olumlu oyuyla gerçekleştirilir.

(3) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

(4) Başvurusu kabul edilen ve giriş aidatı yatıran üye tutulacak deftere kaydedilir.

(5) Ancak;

(a) yasal bir düzenleme uyarınca derneklere üye olması yasaklanmış olanlar;

(b) erteleme, seçenek yaptırımlara çevirme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmeksizin basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, hırsızlık, rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama suçlarından, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlardan, kasden öldürme suçundan, işkence ve eziyet suçlarından dolayı kesinleşmiş hapis cezası ile mahkûm olanlar;

(c) Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmış olanlar ile Dernek üyeliğinden istifa ederek ayrılanlar;

(ç) Türkiye’de oturma hakkına sahip olmayan yabancılar üye olamazlar.

Onursal Üyelik

Madde 5 (1) Diplomasi alanında ve ilgili alanlarda çalışmasalar bile, yürüttükleri faaliyetlerle alana katkıda bulunan kişiler, en az üç (3) üyenin teklifi ve Yönetim Kurulu’nun oybirliğiyle Diplomasi Araştırmaları Derneği’nin onursal üyeliğine kabul edilebilirler.

(2) Onursal üyeler giriş ve yıllık aidatlardan muaftırlar; Genel Kurulda toplantı ve müzakerelere iştirak etme hakkına sahip olmakla birlikte oylamalara katılamazlar.

 

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Madde 6 (1) Dernek üyeliğinden ayrılmak isteyenler Dernek Yönetim Kurulu’na yapacakları yazılı bildirimle Diplomasi Araştırmaları Derneği’nden ayrılmış olurlar.

(2) Üyenin vefatı veya fiil ehliyetini sürekli kaybetmesi halinde üyelik kendiliğinden sona erer.

(3) Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

(a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

(b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

(c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 6 ay içinde ödememek,

(ç) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

(d) Madde 4 (5) fıkra (b) bendindeki eylemleri gerçekleştirmiş olmaktır.

(4) Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılanlar dernek Genel Kurulu’nda itiraz etme hakkına sahiptir.

(5) Her ne sebeple olursa olsun, üyeliği sona eren kişi ya da mirasçıları, Dernek mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. Üyenin sahip olduğu haklar, vefat ile sona erer, devredilemez.

 

Üyelerin Hakları

Madde 7 – (1) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel Kurul’da her bir üye bir oy hakkına sahiptir.

(2) Üyeler Genel Kurul’ca seçimi yapılan Dernek organlarından sadece birinde görev alabilir.

(3) Her üye aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür:

(a) Kayıtsız şartsız Tüzük hükümlerine uymak;

(b) Derneğin maddi ve manevi varlıkları ile haklarına saygı göstermek;

(c) Üyelik sıfatından doğan görevlerini Tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmek;

(ç) Derneğin bütün faaliyet alanlarında, amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmak;

(d) Tüzük hükümleri ile Dernek organlarının aldığı kararlara ve yaptığı düzenlemelere uymak;

(e) Derneğin yetkili organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermek;

(f) Adres değişikliğini değişiklik tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde yazılı olarak Dernek Genel Sekreterliği’ne bildirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DERNEĞİN ORGANLARI

 

Derneğin Organları

Madde 8 – (1) Derneğin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’ndan oluşmaktadır.

 

Dernek Genel Kurulu’nun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı

Madde 9- (1) Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

(2) Genel Kurul bu tüzükte belirtilen zamanda olağan olarak toplanır.

(3) Bunun dışında Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç (3) üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

(4) Olağan Genel Kurul, üç (3) yılda bir, Eylül ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

 

Genel Kurul Çağrı Usulü

Madde 10 – (1) – Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş (15) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

(2) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

(3) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantı Yeri ve Yeter Sayısı

Madde 11 – (1) Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği başka yerde yapılır.

(2) Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde toplam üyenin 2/3’ünün katılımı mecburidir. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

Genel Kurul Toplantı Usulü

Madde 12 – (1) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

(2) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

(3) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

(4) Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

(5) Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

(6) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Madde 13 – (1) Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’da görüşülüp karara bağlanır:

(a) Dernek organlarına üye seçilmesi,

(b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

(c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

(ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

(d) Yönetim Kurulunca dernek çalışmalarıyla ilgili hazırlanan yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylama,

(e) Derneğin feshedilmesi,

(f) Yönetim Kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak,

(g) Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

(2) Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

(3) Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

 

Genel Kurul’da Oy Kullanma ve Nisabı

Madde 14 – (1) Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

(2) Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

(3) Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Yönetim Kurulu’nun Oluşturulması

Madde 15 – (1)  Yönetim Kurulu, yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

(2) Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yapar.

(3) Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olması halinde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

(4) Yönetim Kurulu üye sayısının basit çoğunluğuyla toplanır. Kararlar, aksi belirtilmedikçe, toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının olumlu oyuyla alınır.

 

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 16 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

(a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

(b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

(c) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak

(d) Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

(e) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

(f) Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak,

(g) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,

(ğ) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

(ı) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

(i) Karar verilen kongre, konferans, sempozyum, panel vb. toplantılarla, sertifika, kurs, eğitim ve seminer programlarının organizasyonunu yapmak, yaptırmak,

(j) Derneğin çalışma alanına ilişkin kitap, dergi, rapor, broşür yayınlamak için organizasyonda bulunmak,

(k) Radyo, televizyon, gazete ve internet yoluyla yapılan programlara görüş bildirilmesi için girişimde bulunmak,

(l) Diplomasi alanında araştırma yürütenlere yönelik burslara karar vermek,

(m) Bu maddede belirtilmeyen ancak tüzüğün 3. Maddesinde yer alan diğer amaçları gerçekleştirmek için faaliyette bulunmak,

(n) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

Yönetim Kurulu’nun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Madde 17 – (1) Yedeklerin getirilmesinden sonra Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.

 

Denetim Kurulu’nun Oluşturulması

Madde 18 – (1) – Denetim Kurulu, üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

(2) Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 19- (1) – Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

(2) Denetim Kurulu, denetleme raporuna istinaden gerektiğinde Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

 

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde 20 – (1) Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazıyla bildirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MALİ HUSUSLAR

 

Aidat

Madde 21- (1) Giriş aidatı ve yıllık aidat Genel Kurul tarafından belirlenir. İlk genel kurul toplanana kadar aidatlar geçici Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Giriş aidatı üyelik kabulü sonrası, yıllık aidat ise her yıl Temmuz ayının son günü Derneğin üyelere duyurduğu banka hesaplarına ödenebilir.

(3) Aidat borcu olan üye Genel Kurul toplantılarına katılamaz.

 

 

Derneğin Gelirleri

Madde 22- (1) – Derneğin gelir kaynakları şu kalemlerden oluşur:

(a) Üyelerden toplanan aidat,

(b) Dernekçe yapılan eğitim faaliyetlerinden sağlanan gelirler,

(c) Dernek tarafından yayınlanan eserlerin satışından elde edilen gelirler,

(ç) Dernek tarafından tertiplenen faaliyetlerden sağlanan gelirler,

(d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

(e) Bağış ve yardımlar.

(2) Derneğe, yardım toplama mevzuat hükümlerine uygun olarak makbuz mukabili yapılan bağışlar ve yardımlardan oluşur.

(3) Dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce Mülki Amirliğe bildirilmesi gerekmektedir.

 

Defter ve Kayıtlar

Madde 23- (1) Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

 

Derneğin Harcamaları

Madde 24- (1) Derneğin bütün harcamaları Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Derneğin paraları bir bankada dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yerden bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile Yönetim Kurulu tarafından usulünce yetkilendirilen kişilerin imzasıyla mümkündür.

 

Derneğin Borçlanma Esasları

Madde 25- (1) Dernek, Dernekler Borçlar Kanunu ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde Genel Kurul kararıyla borçlanabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

Derneğin İç Denetimi

Madde 26- (1) Dernekte Genel Kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(2) Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 27- (1) Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

(2) Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 28 – (1) Genel Kurul, derneğin feshine her zaman karar verebilir. Fesih kararı verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı olan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması durumunda üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirine yazıyla bildirilir. Fesih kararıyla birlikte derneğin mal varlığının Genel Kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

Hüküm Eksikliği

Madde 29 – (1) Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanun’u ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Yönetim Kurulu

Geçici Madde 1 – Dernek işbu tüzük ve kuruluş bildirgesinin mahalli amirliğine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır. İlk Genel Kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Geçici madde ilk Genel Kurul yapıldıktan sonra kendiliğinden geçerliliğini kaybeder.

 

Geçici Yönetim Kurulu:

Başkan: Barış ÖZDAL

Başkan Yardımcısı: R. Kutay KARACA

Genel Sekreter: Kader ÖZLEM

Sayman: F. Zeynep ÖZKURT DÖRDÜNCÜ

Üye: Hasan KÖNİ

Üye: Mehmet GENÇ

Üye: Öner AKGÜL

 

— Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi Başkan ve Genel Sekreter’dir.

*** İşbu tüzük 29 (Yirmi dokuz) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.